ĐT BRC FOOD V8

BRC Global Standards đã công bố ngày phát hành BRC Food Issue 8 vào ngày 1 tháng 8 năm 2018

Trọng tâm của phiên bản này:

  1. Khuyến khích phát triển văn hóa an toàn sản phẩm
  2. Mở rộng các yêu cầu về giám sát môi trường để phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của kỹ thuật này
  3. Khuyến khích các đơn vị áp dụng phát triển hơn nữa các hệ thống an ninh và phòng vệ thực phẩm
  4. Bổ sung làm rõ các yêu cầu đối với các khu vực high-risk, high-care và ambient high-care
  5. Thiết lập cách tiếp cận mới cho quá trình đánh giá và báo cáo đánh giá tập trung hơn vào hoạt động của nhà máy và cam kết quản lý
  6. Đảm bảo khả năng ứng dụng toàn cầu và đối sánh với Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI)

Các yêu cầu của phiên bản 8 thể hiện sự tiến triển của các phát biển trước đó, nhấn mạnh vào cam kết quản lý, một chương trình an toàn thực phẩm dựa trên phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và hệ thống quản lý chất lượng bổ trợ.

Việc thiết lập tiêu chuẩn quốc tế cho các thực hành tốt nhất về an toàn thực phẩm, chứng nhận BRC Global Standard Food Safety cho phép các nhà cung cấp trên toàn thế giới cho khách hàng biết rằng họ đang duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, chất lượng và tuân thủ các yêu cầu pháp luật. Các đánh giá theo phiên bản 8 bắt đầu vào tháng 2 năm 2019.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA EWIN ACADEMY BAO GỒM