ĐT ISO 9001 ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ

Khóa học Chuyên viên đánh giá nội bộ – Đào tạo chứng chỉ đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015

Khóa học Chuyên viên đánh giá nội bộ được xây dựng dựa vào điểm mới của phiên bản ISO 9001:2015 là tư duy dựa trên rủi ro để giúp ngăn chặn những kết quả không mong muốn, quản lý rủi ro được xem xét thấu đáo hơn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin hiệu quả. Do đó, việc Chuyên viên đánh giá nội bộ hệ thống ISO 9001 được xem như là thước đo tìm sự phù hợp với tiêu chuẩn nhằm cải tiến chất lượng thật sự, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mục tiêu khóa học chuyên viên đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 -Internal Auditor ISO 9001:2015

1.Thực hiện đánh giá Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

2.Khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn trong việc đánh giá.

3.Tư duy hệ thống chất lượng và duy trì cải tiến hệ thống liên tục.

4.Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo và thái độ cần thiết để tiến hành đánh giá thuận lợi.

Đối tượng khóa học chuyên viên đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 – Internal Auditor ISO 9001:2015

Khóa học chuyên viên đánh giá nội bộ dành cho các học viên đã tham dự khóa học ISO 9001:2015, khóa học QAQC, khóa học HSE, khóa học ISO 22000 & HACCP tại Viện UCI hoặc đã có chứng chỉ tương đương mong muốn trở thành Chuyên viên đánh giá nội bộ.
Những nhân viên tham gia vào Hệ thống Quản lý chất lượng nội bộ của doanh nghiệp hoặc các đối tượng phải đánh giá các nhà cung ứng.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA EWIN ACADEMY BAO GỒM